Kids Non-Profit Organisation is a Swedish entity and registered in Sweden following The Swedish Fundraising Control (SFI) and The Swedish Tax Authority.


COPY OF THE SWEDISH CORPORATE BYLAWS

 

Stiftelseförordnande
för
Insamlingsstiftelsen KNPO
(Kids Non-Profit Organization)

Härmed förordnar jag, Richard Ahlström, att de kontanta medel som inflyter efter upprop av mig ska som en självständig förmögenhet främja ett bestämt och varaktigt ändamål i form av en insamlingsstiftelse. Uppropet kommer att publiceras i samband med Dagens Nyheter den 16 september 2013.

För stiftelsen ska följande föreskrifter gälla.

§ 1

Stiftelsens ändamål ska vara att främja forskning, utveckling och undervisning om trafiksäkerhet för barn och ungdomar i utvecklingsländer. Målet ska vara att sänka antalet omkomna och skadade barn och ungdomar i trafiken.

§ 2

Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse bestående av minst två och högst sju ledamöter samt högst tre suppleanter. Styrelseuppdraget ska gälla tills vidare utan bestämd mandattid.

Vid ledamots/suppleants avgång utses efterträdare av styrelsen. Samtliga ledamöter ska delta vid respektive beslutstillfälle och beslutet skall vara enhälligt.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Styrelsen ska även kunna adjungera personer, utan rösträtt, för att tillföra styrelsen saknad kompetens.

Stiftelsens styrelse äger besluta om skäligt arvode till styrelsens ledamöter.

§ 3

När inte annat föreskrivs är styrelsen beslutför med mer än hälften av ledamöterna närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet när inte annat föreskrivits. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Ordföranden ska se till att sammanträden hålls när det behövs. Kallelse kan ske skriftligt eller muntligt. Nödvändig dokumentation ska åtfölja kallelsen. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde inom fjorton dagar efter det att minst en ledamot begärt detta.

Vid styrelsemötena ska föras protokoll som ska justeras av ordföranden och den eller de personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen ska dateras och föras i nummerföljd samt förvaras på ett betryggande sätt.

§ 4

När stiftelsens bundna kapital uppgår till en miljon kr ska följande gälla för stiftelsen.

För uppfyllande av stiftelsens ändamål får bidrag endast lämnas ur den löpande avkastningen på de medel som har samlats in samt ur nettovärdet av de vinster som uppkommit genom omsättning av stiftelsens tillgångar, i den mån de inte behövs för att trygga realvärdet av stiftelsens tillgångar. Av den totala årliga avkastningen ska dock minst en tiondel tillföras kapitalet.

Stiftelsens styrelse ska årligen fastställa det belopp som får tas i anspråk för tillgodoseende av stiftelsens ändamål.

§ 5

Stiftelsens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.

§ 6

Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7

Revisor utses av styrelsen. Revisor för stiftelsen ska vara godkänd eller auktoriserad. Denne utses på två år i taget.

§ 8

Stiftelsens styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 9

Stiftelsens styrelse får utan tillstånd från myndighet ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta en föreskrift i förordnandet som angår annan fråga än stiftelsens ändamål. För att ett sådant beslut ska bli gällande fordras att en enhällig styrelse biträtt ändringsförslaget.

Stockholm den 6 september 2013

Richard Ahlström

Förvaltningsåtagande

Vi åtar oss härmed att för insamlingsstiftelsens räkning ta emot och förvalta de pengar som inflyter efter stiftarens upprop, i enlighet med stiftelseförordnandet.

Dag som ovan.

Richard Ahlström med styrelsen